2010. december 25., szombat

Wass Albert: Karácsonyi mese

Nagyapánk ott ült a szokott helyén a kandalló mellett, s olykor egy-egy bükkfahasábot vetett a sziporkázó tűzre. A szűzdohány füstje kék felhőbe burkolta pipázó alakját ott a nagyszoba végiben, s ezüstös szakállán olykor megcsillant a láng.
Mi gyerekek a mennyezetig érő, gyertyafényben izzó karácsonyfa körül álltunk elfogódottan, és izgalomtól elmeredt szemmel, és sóvár pillantásokat vetve a karácsonyfa alatt fölhalmozott ajándékokra, hűségesen énekeltük a Mennyből az angyal összes verseit. Ének után Apám fölolvasta a betlehemi csillag történetét a Bibliából, elmondtuk közösen a karácsonyi imádságot, s azzal nekiestünk a játékoknak, akár karámba szorított birkanyájnak az éhes farkascsorda.
Kis idő múltával Nagyapánk megszólalt ott a kandalló mellett a maga érdes vénember-hangján:
Aztán tudjátok-e – kérdezte - , hogy miképpen keletkezett tulajdonképpen a karácsony?
Akkor született Jézus Krisztus – felelte Margit húgom okosan új babaháza előtt térdepelve, s Nagyapánk bólintott rá.
Ez igaz – mondta - , mert hogy Ő volt az Úristen legnagyobb karácsonyi ajándéka az emberi világ számára. De maga a karácsony már régen megvolt akkor. Ha ideültök mellém a tűzhöz, elmondom, hogyan keletkezett.
Hát az úgy volt – kezdte el, miután nagyot szippantott a pipájából -, hogy réges-régen, amikor Noé apánk unokái megépítették volt a Bábel tornyát, s annak ledőlte után nem tudták megérteni egymást többé, mert az önzés összezavarta a nyelvüket, az irigység és az elfogultság egyre jobban és jobban kezdett elhatalmasodni ezen a földön. Aki nem volt olyan ügyes, mint a szomszédja, azt ölte az irigység, hogy a másiknak szebb háza van. Aki rest volt megművelni a földjét, az irigyelte azt, akinek szebb búzája termett, s mikor az irigykedés már igen-igen elhatalmasodott az embereken, akkor megszületett belőle a gonoszság. A rest lopni kezdett, a tolvaj gyilkolni, s a kéregető rágyújtotta jótevőjére a házat. Addig-addig, hogy egy napon aztán az Úristen odafönt az égben megsokallotta az emberek gonoszságát, s rájok szabadította a sötétséget és a hideget.
A nap eltűnt az égről, a vizek befagytak, s a rablógyilkos számára nem termett többé semmi az elrablott földön. Nagy fázás, éhezés és pusztulás következett ebből az egész emberi világra. Mikor pedig már közeledett erősen az idő, amikor minden emberi életnek el kellett volna pusztulnia a földön, az Úristen odaintette maga mellé kedvenc angyalát, a Világosságot, és ezt mondta neki: „Eridj le, hű szolgám, s nézz körül a földön, melyet gonoszsága miatt pusztulásra ítéltem. Vizsgálj meg minden embert, asszonyt és gyermeket, s akiben még megtalálod egy csöpp kis nyomát a jóságnak, annak gyújtsál gyertyát a szívében. Én pedig majd az utolsó előtti napon alánézek a földre, s ha csak egy kicsike világosságot is látok rajta, megkönyörülök az emberi világon, s megváltoztatom az ítéletet, amit kiróttam rája.”
Ezt mondta az Úristen, s a Világosság angyala alászállott a földre, hogy teljesítse a parancsot.
A föld sötét volt és hideg. Mint a csillagtalan, zimankós téli éjszaka, olyan. Az emberek tapogatózva jártak az utcákon, s akinek még volt egy darabka száraz, fagyott kenyere, az elbújt vele a pincék mélyére, hogy ne kelljen megossza mással. Egy birkabőr bundáért meggyilkolta apját a fiú, s akinek még tűz égett a kemencéjében, az fegyverrel őrizte szobája melegét a megfagyóktól. Az angyal nagyon nagyon elszomorodott, hogy hasztalan járta az emberi világot, mert nem talált benne sehol egy fikarcnyi jóságot sem.
Lassanként kiért a városból, s ahogy a dűlőúton haladt fölfele a hegyek irányába, egyszerre csak összetalálkozott a sötétben egy emberrel, aki egy döntött fát vonszolt magával kínlódva. Kiéhezett, sovány ember volt, s csak szakadt rongyok borították a testét, de mégis húzta, vonszolta magával a terhet, bár majdnem összeroskadt a gyöngeségtől. „Minek kínlódsz ezzel a fával? – kérdezte meg az angyal. – Hiszen ha tüzet gyújtanál belőle magadnak itt, ahol állsz, megmelegedhetnél mellette.”
„Jaj, lelkem, nem tehetem én azt – felelte az ember. Asszonyom s kicsi fiacskám van otthon, akik fagynak meg, s olyan gyöngék már, hogy idáig nem jöhetnének el. Haza kell vigyem nekik ezt a fát, ha bele is pusztulok.” Az angyal megsajnálta az embert, és segített neki a fával, s mivel az angyaloknak csodálatos nagy erejük van, egyszerre csak odaértek vele a sárból rakott kunyhóhoz, ahol a szegény ember élt.
Az ember tüzet rakott a kemencében, s egyszeriben meleg lett tőle a kicsi ház, s míg egy sápadtra éhezett asszony s egy didergő kisfiú odahúzódtak a tűz melege mellé melegedni, az angyal meggyújtott egy gyertyát az ember szívében, mert jóságot talált abban.
„Édesanyám, éhes vagyok . . .” – nyöszörögte a gyermek, s az asszony benyúlt rongyai közé, elővett egy darab száraz kenyeret, letörte az egyik sarkát, s odanyújtotta a gyermeknek. „Miért nem eszed meg magad a többit? – kérdezte az angyal. – Hiszen magad is olyan éhes vagy, hogy maholnap meghalsz.” „Az nem baj, ha én meghalok – felelte az asszony, csak legyen mit egyék a kicsi fiam.” S az angyal ott nyomban meggyújtotta a második gyertyát is, és odahelyezte az asszony szívébe.
A gyermek leharapott egy kis darabot a kenyér sarkából, aztán megszólalt: „Édesanyám, elhozhatom két kis játszótársamat a szomszédból? Ők is éhesek, s nincs tűz a házukban. Megoszthatnám velük ezt a kis kenyeret meg a helyet a tűznél!” Az angyal pedig meggyújtotta a harmadik gyertyát is, és odaadta a kisfiúnak, aki boldogan szaladt ki a gyertyával a sötét éjszakába, hogy fénye mellett odavezesse kis társait a tűzhöz és a kenyérhez.
S pontosan ekkor érkezett el az utolsó előtti nap, és az Úristen alátekintett a földre, s a nagy-nagy sötétségben meglátott három kis pislákoló gyertyalángot. És úgy megörvendett annak, hogy az angyal mégis talált jóságot a földön, ha nem is többet, csak hármat, hogy azon nyomban megszüntette a sötétséget, visszaparancsolta a napot az égre, s megkegyelmezett az emberi világnak.
S azóta minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet, s ezért ősszel a napok rövidülni kezdenek, a sötétség minden este korábban szakad alá, és minden reggel későbben távozik, hideg támad, és befagynak a vizek, s a sötétség uralma lassan elkezdi megfojtani a világot. Mi emberek pedig megijedünk, s eszünkbe jut mindaz a sok rossz, amit elkövettünk az esztendő alatt, és amikor eljön a legrövidebb nap, és a Világosság angyala alászáll közénk jóságot keresni, egyszerre mind meggyújtjuk a karácsonyfák gyertyáit, hogy az Úristen ha alátekint, fényt lásson a földön, s megbocsássa a bennünk lévő jó miatt a bennünk lévő rosszat.
Ez a karácsony igazi meséje – fejezte be Nagyapánk ott a kandalló mellett azon a régi-régi karácsonyestén - , én pedig azért mondottam el nektek, gyerekek, hogy megjegyezzétek jól, és emlékezzetek reá. Mert ez a mi emberi világunk újra építeni kezdi a Bábel tornyát, melyben egyik ember nem értheti meg a másikat, jelszavakból, hamisságokból, elfogultságokból és előítéletekből s jönni fog hamarosan az irigység is, a rosszindulat, meg a gonoszság, melyek miatt az Úristen újra pusztulásra ítéli majd az embert. Tolvajlás és gyilkosság fog uralkodni a földön, s ha a nyomorúság és a nagy sötétség rátok szakad majd, akarom, hogy emlékezzetek: csak a szívetekben égő gyertya menthet meg egyedül a pusztulástól.

2010. december 21., kedd

Gondolatok
Ne kergesd el a szomorúságot. Oktalanul jön, talán öregszel ilyen pillanatokban, talán megértettél valamit, elbúcsúzol a szomorúság negyedórájában valamitől. S mégis: a szomorúság megszépíti az életet...
Először is: az örömök, melyek eltűnnek, talán nem is voltak igazi örömök. Emlékezz csak... Aztán: a szomorúság egy váratlan pillanatban leborítja csodálatos, ezüstszürke ködével szemed előtt a világot, s minden nemesebb lesz, a tárgyak is, emlékeid is. A szomorúság nagy erő. Messzebbről látsz mindent, mintha vándorlás közben csúcsra értél volna. A dolgok sejtelmesebbek, egyszerűbbek és igazabbak lesznek ebben a nemes ködben és gyöngyszín derengésben.
Egyszerre emberebbnek érzed magad. Mintha zenét hallanál dallam nélkül. A világ szomorú is. S milyen aljas, milyen triviális, milyen büfögő és kibírhatatlan lenne egy teljesen elégedett világ, milyen szomorú lenne a világ szomorúság nélkül! (Márai Sándor)

A boldogság nem egyéb, mint a tettek melegsége, az alkotás felett érzett megelégedettség.
(Antoine de Saint Exupery)

2010. július 11., vasárnap

Gondolatok

“Sokszor és sokat nevetni; elnyerni az intelligens emberek megbecsülését, a gyermekek ragaszkodását; kivívni az őszinte kritikusok elismerését és elviselni a hamis barátok árulásait; örülni a szépnek, megtalálni másokban a jót; jobbítani egy kicsit a világon – egy egészséges gyerekkel, egy parányi kerttel vagy azzal, hogy biztos lábon állva élsz; tudni, hogy legalább egyvalaki könnyebben lélegzik, mert te voltál. Ez a boldogulás, ez a siker.(Ralph Waldo Emerson)

"Kívánj valamit,de ne mondd el senkinek. Bármit, Akármit. Most higgy benne,hogy valóra válhat. Sosem tudhatod,hol fog érni a következő csoda,a következő mosoly vagy mikor válik valóra a kívánságod. De ha hiszel benne,hogy bármely pillanatban rád találhat és kinyitod a szívedet és az elmédet ennek a lehetőségére és bizonyosságára,talán épp akkor kapod meg azt,amire vágysz. A világ tele van csodákkal,csak hinned kell benne." (Márai Sándor)

2010. július 10., szombat

Gondolatok


„Minden amire szükséged van,
mélyen benned él és várja,
hogy megmutatkozhasson.
Csak maradj csendben és adj időt,
hogy ami belül van,
megtalálhasson téged.” (Eileen Caddy)


“Semmi nem érkezik idejében, semmit nem ad az élet akkor, amikor felkészültünk reá. Sokáig fáj ez a rendetlenség, ez a késés. Azt hisszük, játszik velünk valaki. De egy napon észrevesszük, hogy csodálatos rend és rendszer volt mindenben … Két ember nem találkozhat egy nappal sem előbb, csak amikor megértek e találkozásra … Megértek, nem éppen hajlamaikkal vagy szeszélyeikkel, hanem belülről, valamilyen kivédhetetlen csillagászati törvény parancsa szerint, ahogy az égitestek találkoznak a végtelen térben és időben, hajszálnyi pontossággal, ugyanabban a másodpercben, amely az ő másodpercük az évmilliárdok és a tér végtelenségei között." (Márai Sándor)

2010. július 9., péntek

Gondolatok

 
 "Az alkotó élet titka az, hogy felnőttkorban is megőrizzük a gyermekkor szellemét." (Thomas Huxley)


"A képzelet az alkotás kezdete. Elképzeljük, amire vágyunk, azt akarjuk, amit elképzelünk, s végül megalkotjuk, amit akarunk.”
(Shaw, George Bernard) 


2010. július 3., szombat

Előadás a bagi RétesfesztiválonJúnius 26-án nagyon jól sikerült az előadás.
Könczöl Ritának hálás köszönet, hogy fényképeken is megörökítette a bábozást!! :)

Csaba, Meli, Ancsi :)


A Király felébred. 


Szeretem látni a gyerekeket kívülről.


Vitéz László fekhelyet keres.Vitéz László és a fáradt udvarmester.


A királyi család és Vitéz László.


Vitéz László


Az Ördög és Vitéz László küzdelme.

A társulat előadás után:
Nagy Emese, Faragó Csaba, Faragó Panna, Kajáriné Gurzó Anikó, Begidsán Melinda, Begidsán Ottó  és Deme Tamás, aki a videokamera mögött állt a próbák alatt is.
Mindannyiótoknak köszönet és nagy ölelés a kitartó munkáért! Jó volt együtt lenni veletek! Remélem mihamarabb lesz folytatása! ;)

Deme Tamásnak és Évának szeretettel köszönjük a Tündérvölgy Bábszínház feliratú pólókat, amivel megleptek minket!!!Cikk a 2010. júliusi Bagi Hírlapból

2010. július 2., péntek

Az első báb :) 2008. Karácsony - The first puppet :) 2008. Christmas
Most találtam egy fényképet az első bábomról, amit másfél éve készítettem. Örülök, hogy sikerült fejlődnöm. ;) :P 
Szegény Babóca jobban hasonlít csúnya kislányra, mint katicára. Emlékbe azért eltettem, hiszen neki köszönhetem a bábozást. :)


 

2010. június 25., péntek

Bábelőadás: Az utolsó kincs

A mai főpróba után készült kép a kis társulatról, Vitéz László új ruhájáról, valamint az ördög új bakancsáról. :)

2010. június 21., hétfő

Bábelőadás: Az utolsó kincs

Elkészült az új plakát. Készítette Begidsán Péter.


Végül a pirosra szavaztunk. :)
Lázasan készülünk, minden nap próbálunk szombatig.

2010. május 24., hétfő

Bábelőadás

A király új ruhája

Sok-sok munkával és éjszakázással elkészültek a bábok. A rengeteg ráfordított idő meghozta gyümölcsét és két  sikeres előadás van mögöttünk. Nagyon jól éreztük magunkat  bábozás alatt, egyre jobban élvezzük.  :) Három kamerával készült felvétel a bábelőadásról. Érdekes látni magunkat a paraván mögött munka közben és először láttuk a gyerekek reakcióit is. Köszönet jó barátunknak, Tominak, hogy a próbák alatt is kitartóan filmezett. Nagy segítség volt, hogy visszanézve javíthattunk a hibáinkon. Összeszedett munkát igényelt, s nagyon figyelni kellett, hogy közben nehogy elfelejtődjön valami. Hálás köszönet az udvarmesterrel bábozó és mesélő Csabának, a királylánnyal és királynővel bábozó Ancsimnak, a szókimondó kisfiú és édesapja megszemélyesítőjének, valamint zenei koordinátornak, Bettinek. 
2010. május 15., szombat

Bábszínházunk logója


Nagy erővel dolgozunk a következő bábelőadáson.Közben elkészült az első plakátunk is.


Hamarosan felteszem az új bábok képeit is.

2010. március 21., vasárnap

Video: Méhek munka közben


Készítettem egy rövidke videót is a méhekről. Teljesen elbűvöltek!

Származási hely: Exportált videoklipek

A természet szépsége

Délután a természetben gyönyörködtem. Hihetetlen élményben volt részem. :)

Származási hely: Tavasz 2010


Származási hely: Tavasz 2010

Származási hely: Tavasz 2010

Csodásan dolgoztak egymás mellett hárman.

Származási hely: Tavasz 2010

       Nagy Bandó András            
Méhek


Láttad-e zsongani nyáron a méhet?

Láttad-e már, ahogy indul a raj?

Láttad-e már, ahogy gyűjti a mézet?

Láttad-e már, mikor inni akar?Láttad-e már, ahogy röpdös a kertben?

Láttad-e hímporos szőrkosarát?

Láttad-e már, mikor lépdel a lépen?

Láttad-e már, hogyan él a család?Tudtad-e, mily nedűt szürcsöl a szája?

Tudtad, a méz leve éppen a nyál?

Tudtad-e, száz pici hártya a szárnya?

Tudtad-e, bárhogy is visszatalál?Tudtad, a méhanya rak le petéket?

Tudtad, a rajban egy nő a király?

Tudtad-e, védi a lusta heréket?

Tudtad, a nő, aki gyűjteni jár?Tudtad, a méhraj egy államot alkot?

Látva megállhat az emberi ész.

Otthon, az asztalon telve a csuprod,

Csurgatod, ízleled, édes a méz. 

2010. március 7., vasárnap

Ágytakaró

 Ez az első ágytakaróm. A letűzése még folyamatban van.Készülnek párnák is az ágytakaróhoz. A gyerekek miatt többet is kell varrnom, szeretnek velük játszani. :) Közben a kisasszony rendelésére muffin is készült, hogy Nyuszóka ne éhezzen. :)Video: Holle anyóRészlet a Holle anyó asztali bábelőadásból. A videók amatőr felvételek, így sajnos a minősége nem az igazi....


Holle anyó

Video: A medve, a róka és a szegény emberRészlet A medve, a róka és a szegény ember című bábelőadásból.Származási hely: Filmek
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...